Yn ystod cyfnod cloi’r don gyntaf y cymerodd Rainbow Pooch Pride y camau nesaf i ddod yn gymdeithas anghorfforedig yn swyddogol. Bellach yn gweithredu ledled y byd fel canolbwynt rhwydwaith a yrrir gan aelodaeth, mae’n parhau i hwyluso gweithgaredd grŵp lleol sy’n cefnogi ei genhadaeth a’i nodau.

Yn ganolog i’w sefydlu bu datblygiad y pwyllgor rheoli a heddiw rydym yn cyflwyno ei Swyddogion:

Georgina Biggs – Sylfaenydd a Chadeirydd

Mae Georgina yn artist annibynnol, yn academydd ac yn entrepreneur cymdeithasol. Y tu allan i Rainbow Pooch Pride mae hi’n rhedeg SheWolf, cwmni theatr dan arweiniad yr anabl sydd wedi ymrwymo i ddyfnhau cysylltiadau dynol â byd mwy-na-dynol trwy berfformiad. Mae Georgina yn cydnabod yr effeithiau dwys y gall meithrin perthynas â byd mwy-na-dynol eu cael ar les ac mae’n ei gweld fel pwrpas ei bywyd i hwyluso profiadau lle gellir (ail)ganfod ac (ail)werthfawrogi’r cydberthnasau hyn. Heblaw’r perfformiad, mae Rainbow Pooch Pride yn estyniad o’r gwaith hwn, cymhwysiad cymdeithasol ei hymrwymiad – yn cael ei gymhwyso o fewn cymuned y mae’n rhan ohoni. Georgina, sy’n fam i ddau o blant, yw’r alcemydd y tu ôl i amlygiadau niferus Rainbow Pooch ac mae’n dod â dros ddeuddeg mlynedd o brofiad mewn rheoli digwyddiadau a phrosiectau strategol i’r bwrdd.

Elena Marino – Trysorydd

Mae Elena yn gyfrifydd profiadol ac yn rheolwr ymarfer strategol. Yn ei bywyd bob dydd mae’n gyfrifol am oruchwylio gweithrediadau practis deintyddol prysur, rhywbeth sydd wedi’i galluogi i ddatblygu gwybodaeth ymarferol gref am reolaeth gyllidebol a gweinyddiaeth ariannol. Mae Elena yn naturiol yn cydbwyso dogn da o hiwmor gyda sgiliau strategol a blaengar cryf, ac mae’n rheolwr perthynas medrus y mae ei chryfderau portffolio yn cynnwys datblygu busnes a rheoli rhanddeiliaid. Mae hi hefyd yn fam ci i un a hi yw ein ‘pâr o ddwylo diogel’ gan ddod â dros 20 mlynedd o brofiad rheoli i sicrhau strwythur a rheolaeth ariannol o fewn ein gweithrediadau.

Jennie Walker – Ysgrifennydd

Mae Jennie yn fentor medrus ac yn rheolwr rhaglen ysbrydoledig yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder. Oherwydd natur sensitif ei gwaith, mae Jennie wedi datblygu gwybodaeth ymarferol gref o bolisïau a gweithdrefnau rheoleiddio – llais beirniadol sydd ei angen yn natblygiad cadarn Rainbow Pooch Pride. Hefyd, wrth iddi reoli tîm amrywiol mae Jennie wedi datblygu arddull empathig, ofalgar ac ymatebol i ddarparu ar gyfer anghenion unigol pobl. Mae Jennie yn fam i un (dynol), yn drefnydd effeithlon sy’n ein cadw ni i gyd ar y trywydd iawn, ac yn dod â dros 15 mlynedd o brofiad gweinyddol a rheolaethol i’r bwrdd.

Sylwch, rydym ar hyn o bryd yn chwilio am swyddog newydd i gyflawni rôl Rheolwr Aelodaeth Dros Dro a hyd at dri aelod pwyllgor cyffredinol. Dylai partïon â diddordeb gysylltu â Georgina yn hello@rainbowpoochpride.com .